نرده بالکن

حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1039
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 47 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1039
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1038
طول : 400 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 155 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1038
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1037
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1037
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1036
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1036
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1035
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 90 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1035
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1034
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 90 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1034
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1033
طول : 280 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 71 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1033
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1032
طول : 500 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 130 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1032
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1031
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 61 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1031
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1030
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1030
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1029
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1029
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1028
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 70 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1028
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1027
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 55 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1027
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1025
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 62 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1025
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1026
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 71 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1026
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1024
طول : 350 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1024
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1023
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 50 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1023
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1022
طول : 170 سانتی متر ارتفاع : 170 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1022
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1021
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1021
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1020
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 51 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1020
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1019
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 60 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1019
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1018
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 120 سانتی متر وزن : 58 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1018
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1017
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 70 سانتی متر وزن : 28 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1017
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1016
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 56 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1016
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1015
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 80 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1015
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1014
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 35 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1014
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1013
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1013
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1012
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 47 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1012
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1010
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1010
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1009
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 59 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1009
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1006
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 98 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1006
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1008
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 69 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1008
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1007
طول : 125 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1007
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1005
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 57 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1005
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1002
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1002
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1003
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1003
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1004
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 72 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1004
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1001
طول : 130 سانتی متر ارتفاع : 210 سانتی متر وزن : 76 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1001
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1029
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
ترکیب چند مستطیل تو در تو پایه ی اصلی طرح را تشکیل داده است. در این حفاط پنجره اشکال اصلی در مرکز طرح شکل گرفته است. کادر این حفاظ ساده طراحی شده است اما در مرکز طرح تجمع خطوط عمودی و افقی بیشتر است. شاید اصلی ترین نقطه ضعف این طرح سد کردن حدودی دید و منظر و القای حس محصوریت در کاربر فضای داخلی باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1032
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه متنوع ترین حفاظ های پنجره و بالکن مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1031
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه زیباترین حفاظ های پنجره و بالکن مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1030
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه متنوع ترین حفاظ های پنجره مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره و بالکن مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1028
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
اگر به فرم اشکال اسلیمی در کاشیکاری بناهای سنتی دقت کنیم متوجه میشویم که منبع الهام این طرح اشکال و کاشیکاری های معماری اسلامی بوده است. این طرح کاشیکاری های معماری اسلامی را در ذهن تداعی میکند. همچنین طرح این حفاظ را میتوان برگرفته از فرم چلیپا که در معماری ایرانی کاربرد بسیار گسترده ای دارد دانست.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1027
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
امروزه در صنعت ساختمان سازی توجه به ساختمان های چند عملکردی بیشتر شده است. ساختمان هایی که گاها چند عملکرد همانند تجاری، اداری، مسکونی را در خود دارند. بهترین گزینه برای حفاظ پنجره این قبیل ساختمان ها حفاظ های مدرن می باشد. حفاظ ها هرچه ساده تر طراحی شوند کاربرد گسترده تری در کاربری های مختلف دارند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1026
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
شاید یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین ایده های ممکن برای طراحی حفاظ پنجره مدل بالا باشد. این طرح جز ابتدایی ترین طرح هایی است که برای حفاظت از محیط داخلی و قرار گرفتن روی پنجره به ذهن طراح میرسد خطوط صاف و زاویه های قائم این طرح، حکایت از طرحی بسیار محکم و منطقی دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1025
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
ایجاد امنیت اصلی ترین عاملی است که باعث استفاده از حفاظ پنجره می شود. حفاظ پنجره باید امنیت کامل را برای محیط ذاخلی برقرار نماید. وجود حفاظ در طبقات اولیه ساختمان ضروری است. بهتر است از حفاظ ها و نرده های که تماما در آن پروفیل افقی به کار رفته است پرهیز شود چرا که امکان خوبی را در اختیار سارقین برای بالا رفتن فراهم میکند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1024
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
شاید جالب به نظر برسد با اینکه حفاظ های مدرن با ساده ترین ایده های طراحی خلق میشوند زیبایی و محبوبیت زیادی در بین افراد دارند. با گذر زمان این حفاظ ها رواج بیشتری در صنعت ساختمان سازی پیدا کرده اند. در مدل های مدرن خبری از استفاده از تجهیزات پیچیده، ایده های طراحی منحصر بفرد و جزییات پیچده و پر کار نیست و بیشتر توجه به فاکتورهای عملکردی می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1023
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
در طراحی ویلاها و پروژه های مسکونی تامین امنیت جز مهم ترین عوامل دخیل در طراحی به شمار می رود. در برخی موارد  پنجره ها با فاصله کمی از سطح زمین طراحی میشود که در مسائل امنیتی خلل وارد میکند. در این ساختمان ها وجود حفاظ های مناسب بسیار ضروری می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1022
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 23 کیلوگرم
با گذر از کنار ساختمان ها و دقت به نمای ساختمان ها در می یابیم که اجزای فلزی بخش عمده نمای ساختمان را تشکیل می دهند. گاه نماهایی که در آن از چندین مدل مختلف اجزای فلزی استفاده شده است را می بینیم که به نظر جالب نمی آید. بهترین راه جلوگیری از اغتشاش بصری هماهنگ سازی اجزای فلزی از قبیل نرده، درب و حفاظ می باشد
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1021
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 19 کیلوگرم
امروزه با گذر زمان، طرح های مدرن برای اجزای فلزی ساختمان در مقایسه با سایر طرح ها از جمله کلاسیک رواج بیشتری پیدا کرده است. این طرح ها مناسب کسانی است که  طرح ها ساده و بی پیرایه را ترجیح می دهند. همچنین جهت بکارگیری در کاربری هایی همچون فضاهايي اداری و تجاری كه امكان استفاده از طرح هاي پيچيده را ندارند این حفاظ ها را میتوان گزینه مناسبی دانست.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1017
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
پنجره ها اجزایی از نمای ساختمان هستند که ارتباط با محیط بیرون را فراهم می کنند. برای برقراری امنیت بیشتر برای محیط داخلی بر روی پنجره ها حفاظ نصب می شود. انتخاب مدل حفاظ مسئله بسیار مهمی می باشد و نیازمند صرف دقت فراوان است چرا که حفاظ ها هم بر روی زیبایی نمای ساختمان اثر گذاشته و هم بر نورگیری فضای داخلی ساختمان اثر خواهند گذاشت
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1018
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
عمدتا طرح های مدرن قرینه طراحی می شوند. قرینگی اصلی ترین عامل ایجاد یکنواختی در طرح است. در این مدل حفاظ مدرن خبری از قرینگی و یکنواختی نیست و قرینگی جای خود را به طرحی متنوع داده است. فرم شکل گرفتن خطوط افقی در کنار یکدیگر نمادی از تکامل و پیشرفت می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1019
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
سبک مدرن سبکی است که از قرن 20 پایه گذاری شد. در این سبک جنبه های عملکردی مهم تر از جنبه های زیبایی شناختی است. گاه در طراحی ساختمان ترکیب ساده ای از بتن و عناصر فلزی نمای یک ساختمان را تشکیل میدهد. در طراحی عناصر فلزی همانند درب و حفاظ پنجره نیز گاها ریتم ساده ای از پروفیل های فلزی کلیت طرح را شکل میدهد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1020
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
در برخی از طرح های معماری برای تامین نورگیری بیشتر فاصله پنجره از زمین کاهش میابد و پنجره های ساختمان اصطلاحا سرتاسری طراحی میشود. این پنجره ها از نظر زیبایی برای کاربران ساختمان معمولا جذاب تر است. همچنین نورگیری بیشتر فضای داخلی باعث محبوبیت این پنجره ها شده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1014
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
جزئیات و‌ طرح های حفاظ های پنجره خود می تواند عنصری مهم و چشمگیر در طراحی نماهای امروزی محسوب شود. پنجره ها ارتباط انسان با محیط خارجی را فراهم میکنند. در ساختمان های امروزی که استفاده از حیاط کم کم به فراموشی سپرده شده است تنها ارتباط با فضای بیرون دریچه ای از ساختمان به نام پنجره است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1015
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه در طراحی اجزای ساختمان، تمامی طرح ها گرایش به سمت مینیمالیستی پیدا کرده اند. استفاده از عناصر با کارکرد حداکثری در ترکیبی ساده و بی پیرایش اصول شکل گیری حفاظ های مدرن می باشد. این عناصر گاهی در ساده ترین ترکیب و گاه شکل های پیچیده تری به خود می گیرد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1016
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
ظرافت اولین ویژگی این حفاظ است که در ذهن نقش میبندد. سادگی و ظرافت دو عامل مهم است که سبک معماری و هنری مینیمالیسم را در ذهن تداعی میکند. در این سبک تمامی اجزا و احجام و اشکال در ساده ترین حالت ممکن طراحی می شود ایده اصلی طراح در این حفاظ تکرار ریتمیک چهارسوهای فلزی بوده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1013
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه تاثیر چشم گیر جزئیات در زیبایی  ساختمان بر کسی پوشیده نیست جزئیات از جمله حفاظ ها و نرده ها میتواند به نمای ساختمان روح تازه ای ببخشد انتخاب جزئیات کارآمد که در عین حال از لحاظ ظاهری نیز مطلوب باشند دغدغه ی اصلی کارفرمایان و معماران می باشد حفاظ های مدرن با طرح های کاملا به روز‌، کارآمد و متنوع انتخاب این جزئیات را آسان تر نموده است
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1008
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
در طراحی حفاظ های پنجره مدرن توجه همزمان به دو فاکتور عملکرد و‌ فرم بسیار حائز اهمیت می باشد. حفاظی که در تصویر مشاهده می کنید از جمله حفاظ هایی است که در عین عملکرد بسیار مطلوب، از لحاظ ویژگی های ظاهری هم  زیبایی خاصی دارد شاکله اصلی این حفاظ، از تکرار پروفیل هایی به ابعاد 20×10 به صورت افقی و با ریتم کاملا یکنواخت شکل گرفته است. ترکیب این پروفیل ها با طرح های مربعی شکل، طرح این حفاظ را از یکنواختی خارج کرده است و بر جذابیت بصری آن افزوده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1009
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 40 کیلوگرم
عموما حفاظ های ساختمان جز عناصری تلقی می شوند که عملکردی می باشند. تامین حداکثر امنیت و ایمنی از مهمترین وظایف حفاظ ها می باشند. این امر در برخی از فضا ها همچون طبقات اول ساختمان بیشتر اهمیت پیدا می کند. با توجه به الحاق این عناصر به نمای ساختمان، انتخاب درست طرح حفاظ در هماهنگی کامل با سایر اجزای نما اهمیت بسیار بالایی دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1010
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
در طرح های مدرن نشانی از جزئیات پیچیده، اشکال گیاهی و ... به چشم نمی خورد. این جزئیات جای خود را به پروفیل های متقاطع که گاهی در ساده ترین حالت ممکن در کنار یکدیگر قرار می گیرند، می دهند. حفاظ های شبکه ای یکی از طرح های ابتدایی حفاظ های مدرن می باشد که هنوز طرفدارهای زیادی را دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1011
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
گاه در طراحی نمای ساختمان حفاظ های پنجره تبدیل به اصلی ترین عنصر نمای ساختمان میشوند و به تبع آن شکل و فرم و رنگ حفاظ از اهمیت بسیار بالای برخوردار می گردد. حفاظ های مدرن و ساده به خوبی با انواع نمای مدرن و مینیمال و آجری هماهنگ می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1012
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
از نظر فنی و اجرایی حفاظ های مدرن به علت سهولت ساخت، هزینه کمتر در مقایسه با سایر مدل ها و عدم نیاز به دستگاه های پیچیده براي ساخت عموما جزو گزینه های پرطرفدار تلقی می شوند. از نظر ظاهری اصول شکل گیری حفاظ های مدرن عموما ترکیب پروفیل های متقاطع افقی و عمودی می باشد فواصل منظم، ریتم های تکرار شونده و ترکیب بندی های اصولی از ویژگی های بصری این حفاظها می باشد
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1005
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
عملکرد مطلوب، تامین حداکثری امنیت فضای داخل سهولت ساخت و اجرا، طرح های زیبا، از جمله دلایلی است که امروزه حفاظ های مدرن به عنوان یک گزینه پر طرفدار شناخته می شود. شالوده ی کلی طرح این حفاظ ترکیب زیبای پروفیل های افقی و عمودی و ایجاد شبکه های منظم می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1006
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 40 کیلوگرم
زیبایی بصری و طرح جدید و کارآمد از نکاتی است که در انتخاب جزئیات به شدت اهمیت دارد. از جمله ویژگی های مثبت در طراحی حفاظ های مدرن، بکارگیری طرح های ساده‌ می باشد که منجر به سهولت ساخت و رنگ آمیزی و همچنین پایین آمدن هزینه های ساخت و اجرا می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1007
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 28 کیلوگرم
در طراحی نما علاوه بر نقش مهمی که نوع پنجره، ابعاد بازشوها، مصالح مصرفی دارد، نمیتوان از تاثیر چشم گیر جزئیات الحاقی همچون حفاظ های پنجره، نرده های بالکن و درب ها چشم پوشی کرد. هر یک از این عناصر می توانند به تنهایی نقطه قوت طراحی نما محسوب شوند و سیمای کلی نمای ساختمان را دستخوش تغییرات محسوسی کنند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1004
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه زیبایی ظاهری در عین عملکرد مطلوب، در انتخاب حفاظ ها تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل یکی از پر مخاطب ترین نوع حفاظ ها، حفاظ های مدرن می باشد. عموما طرح های این حفاظ ها با الگوهای ثابت هندسی و ریتم های یکنواخت شکل می گیرد. در این حفاظ ها نشانی از طرح های شلوغ و اشکال پیچیده به چشم نمی خورد. میتوان گفت طرح اکثر حفاظ های مدرن در ساده ترین حالت ممکن شکل می گیرد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1001
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 23 کیلوگرم
طراحی حفاظ پنجره همچون اثری هنری در دست طراح است.در خلق این اثر هنری ابزار های طراحی در دست طراح عمدتا خطوط عمودی و افقی است.طراح میکوشد که با این ابزار های ساده زیباترین اثر را خلق کند.در حفاظ های مدرن که جزییات پیچیده و سفارشی وجود ندارد کار طراحی دشوار تر است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1002
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 25 کیلوگرم
طرح های بسیار متنوع حفاظ ها و نرده های مدرن، انتخاب افراد با سلایق گوناگون را سهولت می بخشد. تمامی این حفاظ ها از ترکیب بندی هندسی پروفیل های فلزی در ابعاد مختلف و میلگرد های فلزی شکل می گیرد. حفاظ های مدرن همواره در میان انواع حفاظ ها جزو پر طرفدارترين ها مى باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1003
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
تامین امنیت فضای داخل، مهم ترین ‌وظیفه ی یک حفاظ است که در ذهن نقش بسته است. در کنار تامین امنیت گاهی این حفاظ ها خود میتوان به عنوان عناصری دکوراتیو  ویژگی های بصری نمای ساختمان را بهبود ببخشد. در حفاظ های مدرن کمتر شاهد بازی های فرمی هستیم و عموما در این دسته از حفاظ های پنجره عملکرد نقش پر رنگ تری در مقایسه با فرم دارد.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل2141
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ هايي كه به خوبي در ذهن بيننده ماندگار می شوند.طرح های فرفورژه از آن دسته از طرح هاست که با بکارگیری جزئيات ظريف به خوبي می توانند بر نماي ساختمان ها تاثیر مطلوب بگذارند و نما را تبدیل به نمایی ماندگار در ذهن کاربر کنند.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل2151
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
اولین وظیفه ای که بر عهده ی حفاظ پنجره است ایجاد امنیت است.اما حفاظ های فرفورژه به همین وظیفه محدود نشده اند و به وظیفه های دیگری هم از قبیل زیبایی و استحکام و... هم پاسخ میدهند. در پی تحقق هدف هماهنگی هر چه بیشتر در نمای ساختمان نرده ی بالکن و حفاظ را میتوان هردو از یک مدل و با جزییاتی مشابه سفارش داد.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل2150
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
اگر به دنبال نورگیری بیشتر برای فضای داخلی اوکابه پنجره بیشتر گرفته شود، بر طبق ضوابط ملزم به اجرای حفاظ برای پنجره ها می باشیم. جزییات و نقش و نگار مدل های فرفورژه خود باعث ارتقا نمای ساختمان و برهم زدن سادگی و یکنواختی نمای ساختمان می شود. پیچدگی و تنوع نقش و طرح توصیفاتی ست که درخور این مدل حفاظ پنجره است.این قاب پر است از جلوه های زیبایی که باعث بالا بردن کیفیت کل اثر معماری می گردد.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل2127
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
عموما حفاظ پنجره و نرده بالکن در سیمای بصری ساختمان تاثیر بسزایی دارند و نمیتوان منکر نقش پررنگ این اجزا شد. با نگاهی اجمالی به وضعیت نمای شهری در میابیم که اغتشاش بصری در طراحی نماهای شهری بسیار ازار دهنده شده است.گاه این اغتشاس بصری در یک ساختمان هم رخ می دهد.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل2138
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نمای ساختمان یا به عبارت دیگر پوسته بیرونی ساختمان ارتباط زیادی با کاربری که از فضای بیرون به ساختمان نظاره میکند فراهم میکند. همچنین در بعضی موارد نمای ساختمان جزیی از فضای شهری به حساب میاید.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل2138
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در این طرح فرم های طبیعی فاقد انظباط هندسی هستند و باعث ایجاد تشویش در نمای ساختمان شده اند.توجه به طراحي جزئيات و پیچیدگی های فرمی از جمله دلایلی است که عده ی زیادی طرفدار طرح های فرفورژه می باشند . این پیچیدگی های فرم ها و جزئيات تزئيني ممکن است برای عده ای كه به دنبال سادگی می باشند ناخوشایند باشد .
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل 2147
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
ترکیب تکراروار دیرک های عمودی با نوار افقی لوزی شکل در پایین حفاظ پنجره را ایجاد کرده است. این طرح سعی در به رخ کشیدن خود بر نمای ساختمان ندارد و سعی کرده است تنها با ردیف تیرک های عمودی ساده وظیفه ی خود را انجام دهد،گویا در این حفاظ شلوغی و تنوع مدل های فرفورژه به فراموشی سپرده شده است و با سادگی نسبی به فاکتور های مورد توقع کارفرما پاسخ میدهد.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل 2148
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظت از حريم و تامين امنيت از جمله فاكتورهاي است كه عموما در اذهان همه از اهميت بالايي برخوردار است. علاوه بر فاكتور هاي بالا زيبايي جزو لاينفك تمام مسائلي است كه به انسان مربوط مي باشد. صنايع فلزي كاوه مفتخر است با بكارگيري  متخصصان و كارشناسان مربوطه در جهت توليد محصولات با درجه بالاي كيفيت و رعايت اصول زيبايي شناسي اقدام مي كند.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2129
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
تامین امنیت روانی و مالی از جمله نیازهای اولیه  می باشد که از یک ساختمان انتظار می رود. حفاظ های فلزی به خوبی می توانند این نیاز شما را پاسخگو باشند. این حفاظ ها علاوه بر تامین امنیت می توانند از لحاظ بصری نیز عضوی پر نقش در نمای ساختمان باشند.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2133
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2125
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این مدل از حفاظ پنجره بیشتر از دو سوم ارتفاع پنجره راپوشانده است و دارای ارتفاع بلندتری نسبت به سایر مدل ها می باشد. کلیت طراحی پروژه به صورت دو کادر مستطیل شکل عمودی است که در کادری بزرگ تر شکل گرفته است.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2122
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این طرح جز آن دسته از طرح هایی است که در نگاه اول نظم بصری کمتر به چشم میاید و گویا نقش و نگارش به هر سمتی میل کرده است تا طرحی را پدید اورد. این مدل های فرفورژه دارای طرحی قرینه و پر نقش و نگار است.4 تیرک عمودی در دو طرف کادر به قاب بندی ان کمک شایانی کرده است.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2123
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره تنها برای ایجاد امنیت در ساختمان نیست. با نگاهی به تصویر و سایه های ایجاد شده میتوان به تاثیر نقش و طرح حفاظ ها بر دکوراسیون داخلی پی برد. این مدل از حفاظ های فرفوژه جز ان دسته از مدل هایی هستند که طرح و نقشش به طور مستقیم از طرح های گیاهی الهام گرفته است .دو تیرک که در سمت چپ و راست تصویر قرار گرفته است از طرح برگ گیاهان اقتباس شده است.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2128
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
يكي ديگر از طرح هاى فرفورژه که در دسته بندى ها جزو طرح هاى شلوغ دسته بندى مى شوند اين نمونه مي باشد. تامين امنيت کافى، زيبايى بصرى، کارايى بالا از فاکتور هاى تاثيرگذار بر طراحى اين حفاظ می باشد. اجزاى اين حفاظ به نحوه مطلوبى و با ترکيب بندى چشم نوازى در کنارهم نشسته اند و به خوبى نياز چشم ها را به زيبايى پاسخگو مى باشند.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2119
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2121
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
 امروزه با نگاهی اجمالی به نماهای شهری میتوان به کاربرد زیاد حفاظ های فرفورژه پی برد. زمانی که نامی از مدل های فرفورژه به گوش می خورد جزییات و نقش و نگار آن در ذهن تداعی می شود. گاهی این جزییات فاقد نظم هندسی مشخصی است و گاهی دارای تقارن و تناسب می باشد.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2120
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
عموما مدل های حفاظ فرفورژه علاوه بر استحکام فاکتور زیبایی را نیز در خود جای داده اند.گاهی طرح این حفاظ ها طرحی متمرکز در وسط است و گاهی از تکرار نقش و نگار  طرح کلی حفاظ پدید می اید.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2114
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
بی شک طرح فوق جز طرح هایست که در نگاه اول در نگاه ببینده بسیار جذاب است.این طرح با برهم زدن قرینگی متداول طرح های فرفورژه طرحی خلاقانه را پدید آورده است.این حفاظ جز ان دسته از حفاظ هایی است که تمام ارتفاع پنجره را می پوشاند.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2117
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
درمیان حفاظ های فلزی، حفاظ های فرفورژه امروزه کاربرد وسیعی در انواع ساختمان های تجاری، اداری، مسکونی و باغ ها و ویلا ها دارند.می توان گفت جزئيات متنوع و طرح های فروانی که حفاظ های فرفورژه دارند توانایی پاسخگو بودن به نيازهاي طیفی از افراد با سلیقه های گوناگون را داراست .
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 219
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
ابعاد و اندازه ی پنجره های ساختمان با توجه به معیار هایی که وجود دارد متفاوت است.پنجره هایی که در تصویر مشاهده میکنید برخلاف مدل معمول کشیدگی عمودی دارند و نیازمند مدل ویژه حفاظ هستند.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 218
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ ها تاثیر بسزایی در پوسته ی بیرونی بنا دارند.اصولا حفاظ ها سادگی قاب پنجره را زینت می بخشد.از بعد معماری پنچره ها بخش اعظمی از نمای ساختمان است و ابعاد و اندازه پنجره ها بر حسب عوامل مختلفی متفاوت است. به تبع برای حفاظت بیشتر پنجره ها وجود حفاط ها ضروری به نظر می رسد.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2112
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ ها عموما جزئی از نمای ساختمان هستند که علاوه بر تامین امنیت، از لحاظ بصری نیز تاثیر مطلوبی بر بیننده دارند.این جزئيات نماي ساختمان به خوبی بر ذهن بیننده نقش می بندد و می توانند کليت نمای ساختمان و سیمای شهر را دستخوش تغییر کنند.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2113
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
زیبایی حفاظ ها از فاکتورهای متعددی تشکیل شده است رنگ حفاظ،طرح،نقش و نگارو تناسبات ان همه  در زیبایی حفاظ تاثیر بسیاری دارند. یکی از فاکتور های مهم در نمای ساختمان رنگ ها می باشند.
حفاظ پنجره و نرده بالکن فرفورژه مدل 2110
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در طراحی نمای ساختمان، طراحی پنجره ها و بالکن ها عموما جز لاینفک نمای ساختمان می باشد که تکرار چشم نواز آن ها می تواند کلیت سیمای ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد.طراحی این اجزا و انتخاب جزئيات از جمله حفاظ ها و نرده بالكن تصميمی است که کلیت اثر را مشخص می سازد و در زیبایی ان نقش به سزایی دارد.
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه مدل2149
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه معماران و طراحان ترجیح میدهند تا حفاظی را هماهنگ با نمای ساختمان و با طرح سفارشی اجرا نمایند.بسیاری از معماران علاقه ای به استفاده از طرح های از پیش طراحی شده نشان نمیدهند و ترجیحشان بر این است که حفاظی متناسب با نمای ساختمان طراحی کنند.
حفاظ پنجره وبالکن cnc مدل 2328
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنعت تمام صنایع دگرگون شده اند.پیشرفت تکنولوژی در صنایع فلزی نیز تاثیر بسیار گسترده ای داشته است.امروزه می توان نرده ها و حفاظ هایی با طرح مدنظر  خود سفارش دهید. با ورود نرده های cnc دنیای طرح و نقش های قدیمی نرده ها و حفاظ ها تغییر پیدا کرده است و فاصله ایده تا اجرا کمتر شده است و هر ایده طراحی را می توان به حفاظ و نرده تبدیل نمود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24124
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ های مدرن عموما باطرح های خلاقانه و جدید شکل می گیرند. طیف گسترده ی این طرح ها قابلیت پاسخگویی به نیاز افراد با سلایق گونگون را داراست.طرح نرده ای که مشاهده می کنید از عناصر فلزی با نقوش منحنی تشکیل شده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2447
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ های پنجره در انواع مدل ها و به روش های مختلفی تولید می شوند. چهار دسته اصلی این حفاظ ها، حفاظ های مدرن،فرفورژه،cnc و لوکس است که هر کدام مزایا و معایب مختلفی دارد. این مدل از دسته بندی حفاظ های لوکساست.اولین ویژگی که با اوردن نام مدل های لوکس در ذهن هر کاربری تداعی می شود پیچ و تاب و جزییات فراوان است که عموما فاقد انضباط هندسی مشخصی هستند.
حفاظ پنجره و بالکن cncمدل 2322
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نسل جدید نرده های فلزی نرده های cnc است که با جدیدترین تکنیک ها و ابزار ها موجود در بازار تولید می شوند. با نگاهی گذرا به نرده های فلزی در میابیم که اکثر مدل های موجود در بازار چندین سال است که تکرار می شود و طراحی و خلق ایده های جدید و به کار گرفتن هنر در طراحی نرده کم کم بدست فراموشی سپرده شده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2428
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در اپارتمان حفاظ ها و نرده های بالکن بخش اعظم نمای ساختمان را تشکیل می دهند.برای تامین امنیت کامل وجود حفاظ ها ضروری می باشد. در نرده های لوکس دو ویژگی تامین امنیت و زیبایی به خوبی با یکدیگر تلفیق شده اند و به هر دو نیاز پاسخ مناسبی داده شده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24170
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های فرفورژه دارای تنوع گسترده ای هستند که هرکدام در پی پاسخ به نیاز سلایق مختلف طراحی شده است. طرح این حفاظ فرفورژه با سادگی یاداور طرح های مدرن و کلاسیک است.این طرح ترکیبی از تیرک های عمودی است که در قسمت انتهایی با گل نرده ها ترکیب شده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2427
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
ریتم ظریفی از جزییات و گل نرده ها در کار یکدیگر شاکله کلی این نرده را تشکیل می دهد. در این مدل جزییات بسیار ظریف و ریز در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و ایمنی کامل را بر قرار کرده اند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2422
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ های فرفورژه عموما طرح های شلوغ و پر از جزییات دارند .گاهی بر این جزییات انضباط هندسی مشخصی حاکم است و گاه فاقد از قید و بند های هندسی آزادانه با یکدیگر ترکیب می شوند.در این مدل شش عدد گل نرده با نظم هندسی مشخصی کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
حفاظ پنجره و بالکن cncمدل 2336
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده ها و حفاظ های cnc با جدیدترین تکنولوژی و امکانات روز پدید می آیند.ایده های طراحی معمولا در این حفاظ ها منحصر بفرد و سفارشی است.این طرح ها بوسیله دستگاهcnc بروی ورق های فلزی اجرا می شود.سرعت و دقت بسیار بالا از مهمترین مزیت های این مدل از نرده های فلزی می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن cncمدل 232
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نسلی از نرده ها ،نرده های فلزی موسوم به cnc می باشد. این نرده ها با طرح های کاملا خلاقانه و به روز امروزه بیش از پیش طرفردار پیدا کرده است. نکته مثبت دیگر این نرده ها امکان هماهنگی کامل طرح با دیگر جزئيات اجرايی ساختمان ها می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24121
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
با شناخت کامل از ویژگی های فلز و بکار گیری طرح های کاملا خلاقانه،صنایع فلزی کاوه مفتخر به ارائه انواع مدل های متنوع نرده ها و حفاظ ها می باشد. این طیف گسترده ی طرح ها قابلیت پاسخگویی به نیاز اکثر سلایق را داراست .
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24190
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرحی خلاقانه و نواورانه در میان نرده ها و حفاظ های مدرن،تکرار تیرک های عمودی با طرح فوق جذاب می باشد.این تیرک های رقصان و منحنی شکل با طرحی کاملا ازادانه و بدون الگوی از پیش تعیین شده شکل گرفته اند.ریتم چشم نواز این عناصر ،نرده ای کم بدیع و جدید را پدید اورده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24123
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
برخی از افراد در کلیه جزئيات و الحاقات ساختمان به دنبال طرحی با شکوه و کم نظیر هستند.مناسب ترین پیشنهاد برای این گونه افراد حفاظ های لوکس با طرح های منحصر بفرد می باشد. نقوش این گونه حفاظ ها برگرفته از نقوش گیاهی و گل ها می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن  مدل 2211
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
برای تامین امنیت کافی برای ساختمان وجود حفاظ های پنجره ضروری به نظر می رسد.حفاظ های پنجره عموما در دونوع کلی تولید میشوند.دسته اول تمام ارتفاع نرده را می پوشانند و امنیت کامل را برای ساختمان تامین می کنند.دسته دوم عموما تا نیمه پنجره قرار می گیرند و در مقایسه با نوع اول امنیت کمتری را برقرار می سازند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن  مدل 2212
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
ترکیب چند ردیف میلگرد عمودی و افقی کلیت طرح این حفاظ را تشکیل می داد.گویا این حفاظ تنها به نیاز های کارکردی پاسخ داده است و به مسائل زیبایی شناسی کمتر توجه شده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن  مدل 2222
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظت از داخل مهمترین وظیفه ای است که بر عهده حفاظ ها می باشد. ایجاد امنیت تا از سرقت و ورود ناخواسته دیگران جلوگیری کند از دیگر وظایف حفاظ ها می باشند.تکرار ریتم وار عناصر عمودی در کل ارتفاع پنجره امنیت کامل را برای داخل ایجاد می کند. تراکم عناصر عمودی در هر متر 6عدد می باشد.ترکیب این تیرک ها با عناصر افقی در قسمت های فوقانی و تحتانی نیز به چشم می خورد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن  مدل 229
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
عموما حفاظ های مدرن با طرح های ساده و کم جزییات پدید می ایند.این طرح ها گاهی با نظم هندسی مشخص و به صورت ریتمیک تکرار می شوند و گاهی فاقد نظم هندسی مشخص است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24179
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ ها اجزایی از عناصر نمای ساختمان هستند که چند وظیفه مختلف را برعهده دارند.تامین امنیت از مهمترین وظایف حفاظ ها است.اما وظایف حفاظ های فرفورژه تنها به این گزینه محدود نمی شود.زیبایی و استفاده بیشتر از فضای جلو پنجره نیز می تواند از نتایج استفاده از حفاظ ها باشد.به طور مثال در حفاظی که در تصویر مشاهده میفرمایید حفاظ ها نه تنها ایمنی لازم را فراهم کرده است بلکه فضایی برای قرار دادن گیاه و گلدان ها ایجاد کرده است که در بالا بردن کیفیت فضای داخلی نقش بسزایی دارد.این حفاظ ها با پوشاندن کمتر از نیمی از پنجره نور بیشتری را به محیط داخلی می بخشد و ارتباط محیط داخل و خارج را بیشتر می کند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 242
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
گاهی برخی کاربران و کارفرمایان ترجیح می دهند از مدلی منحصر بفرد در ساختمانشان استفاده کنند.ساخت قالب سفارشی و طراحی جزییات ظریف قیمت تولید این مدل را بالا می برد اما در نقطه مقابل طرح منحصر بفردی را ارائه می دهد که در ساختمان دیگری مشابه اش پیدا نمی شود.جزیبات ظریف و پیچیده این طرح یاداور مدل های سلطنتی است که به ندرت در ساختمان های شهر دیده می شود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24181
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه وجود نرده ها و حفاظ ها برای تامین امنیت و حفاظت از ساختمان ها ضروری به نظر می رسد.حفاظ ها بخش اعظمی از نمای ساختمان را تشکیل می دهد.شکل و رنگ حفاظ ها تاثیر بسزایی در سیمای بصری ساختمان ها دارد.مانند درب ها و نرده های مدرن،برخی از حفاظ های لوکس نیز بوسیله مقاطع تو خالی شکل می گیرند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24114
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده و حفاظ های لوکس از جمله جزئيات فلزی می باشد که علاوه بر تامین کافی امنیت فضای داخلی ،در زیبایی نما نیز نقش بسزایی ایفا می کنند. طرح های متنوع و جزئيات ظریف این حفاظ ها قابلیت پاسخگویی به نیاز اکثر سلایق را داراست.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24104
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح های منحصر به فرد و باشکوه حفاظ ها ،در افزایش زیبایی نمای ساختمان نقش بسزایی دارد.امروزه حفاظها علاوه بر تامین کافی امنیت فضای داخل ،خود به عنوان عنصری دکوراتیو شناخته می شود .
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2457
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این مدل متفاوت از سایر مدل های مدرن طراحی شده است و گویا بدست طراحان صنعتی طراحی شده است.در این مدل مدرن زیبایی و طرح پیچیده ای به چشم نمی خورد.ظاهر صنعتی این مدل تشکیل شده از قطعات فلزی توپر به عنوان حلقه ی اتصالی و میلگرد یا لوله هایی است که درون این قطعات قرار گرفته است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24162
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این مدل حفاظ نه تنها امنیت لازم را برقرار ساخته است بلکه با ایجاد فضایی هر چند کوچک در جلو پنجره فضای مفیدی را خلق کرده است.این مدل دو عملکرد حفاظ و نرده بالکن را توامان دارد و در حالت میانه قرار گرفته است.برای پایه این کار از طرح های فرفورژه استفاده شده است که استحکام کافی را دارا می باشند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2467
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
زمانیکه اسمی از نرده های فرفورژه لوکس به گوش می خورد طرح های شلوغ و پرجزییات در ذهن کاربران تداعی می شود.امروزه طرح های فرفورژه لوکس در مدل های ساده نیز تولید می شوند که تزیینات و ریزه کاری کمتری دارند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24192
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در برخی از نماها فضای جلو پنجره ها با بیرون زدگی از خط تراز نما،تبدیل به فضای مفیدی می شود که می تواند چند کاربری را توامان داشته باشد.این تراس های کوچک بیرون زده ارتباط بیشتری را با محیط خارجی برقرار می کنند.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2326
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه با پیشرفت تکنولوژی امکان خلق هر ایده ای فراهم است.این امکان باعث بوجود امدن طیف وسیع و متنوعی از مدل ها می شود.از مدل های هندسی که با ریتم مشخصی تکرار شده اند تا مدل هایی کاملا اتفاقی پدید آمده اند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2470
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این مدل با طرح ساده ای که دارد یاداور مدل های مدرن است و کمتر شباهتی به مدل های فرفورژه لوکس دارد.در این تصویر دو چهره متفاوت از این نرده ساده قابل رویت است.به عبارت دیگر این نرده هم می توان به صورت منحنی و هم به صورت صاف طراحی کرد.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2339
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
از میان انواع نرده ها،نرده های cnc را می توان با طرح سفارشی کارفرما طراحی و تولید نمود.این ویژگی مهم باعث می شود ایده های طراحی خلاقانه ای وارد این صنعت شود و طرح های منحصر بفردی خلق شود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2466
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
ترکیب پر تراکمی از تیرک های عمودی طرح کلی این نرده را تشکیل داده است.این طرح از کنار هم قرار گرفتن تیرک هایی با 3 طرح و تیرک های دوتایی به صورت یک در میان پدید آمده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24201
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های لوکس عموما انتخاب کسانی است که به دنبال نرده ای می باشند که علاوه بر تامین حداقل ایمنی،در زیبایی ظاهری ساختمان نیز نقش بسزایی داشته باشند. جزئيات زيبای این نرده ها به خوبی در ذهن هر بیننده نقش می بندد.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2330
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نسل جدیدی از نرده های فلزی،نرده های cnc می باشد .با توجه به طرح های خلاقانه و جدید این نرده ها،کاربرد این نرده ها روز به روز در حال افزایش است.می توان طرح این نرده ها را از میان مدل های موجود انتخاب کرد و یا مطابق با ایده های کارفرما یا ارشیتکت طرح مورد نظر را پیدا کرد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24186
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24191
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این نرده ترکیب ساده و زیبای تسمه های است که عمودی قرار گرفته است.این طرح با خلق فضایی هر چند کوچک در جلو پنجره ،فضایی برای قرار دادن گل و گیاه قرار داده است. این حفاظ ها بر طبق ضوابط و استاندارد ها نباید بیرون زدگی شان از خط تراز نما ساختمان از 30 سانتی متر باشد.نوار رنگ این حفاظ با رنگ مشکی و به صورت الکترواستاتیک رنگ آمیزی شده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن مدل 2463
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های فلزی بدلیل استحکام و طول عمر بالا و تنوع طرح محبوبیت زیادی در میان کارفرمایان دارند.این نرده ها هه را هم می توان در محیط داخلی و هم در محیط خارجی به کار برد.برای حفاظت از نرده در برابر شرایط مخرب محیطی از رنگ های الکترواستاتیک بر نرده های فلزی استفاده می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن مدل 2465
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این طرح جزییات و ریزه کاری بسیار پرکاری دارد و با انحنایی که در قسمت پایینی خود دارد جز مدل های خاص و تک می باشد.جزییات این طرح در قسمت پایینی پر تراکم تر است و در قسمت های بالا ساده طراحی شده است.این طرح برای تراس هایی با طرح منحصر بفرد کاربرد دارد و به صورت سفارشی طراحی و تولید می شود.بدلیل طرح سفارشی و منحصر بفرد قیمت این مدل نسبتا بالا است.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2321
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نسل جدید نرده های فلزی نرده های cnc است که با طرح های سفارشی طراحی و تولید می شوند.عموما این طرح ها نظم هندسی مشخصی ندارند و اجزا به صورت آزادانه با یکدیگر ترکیب می شوند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2460
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های فرفورژه عموما طرح های شلوغ و پرجزییاتی دارند.بر خلاف مدل های مرسوم این مدل در نهایت سادگی طراحی شده است. بسیاری از کارفرمایان ترجیح میدهند تا طرح های ساده و کم جزییات فرفورژه را جایگزین طرح های شلوغ و پر جزییات نمایند.این مدل با ریتم یکنواختی از میلگردهایی که عمودی قرار گرفته اند شکل گرفته است.در قسمت بالا و پایین این مدل یک ردیف گل نرده ساده در میان تیرک ها به کار رفته است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2461
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این نرده بر خلاف سایر مدل های فرفورژه طرح متمرکز ندارد و گل نرده ها به صورت پراکنده طراحی شده اند.این طرح ترکیبی از گل نرده ها و تیرک های عمودی است.این طرح ها درون کادرهای مربع و مستطیل شکل محدود شده اند.این کادر ها به این مدل نظم هندسی بخشیده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24187
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های فلزی طیف گسترده ای از طرح ها و مدل ها را شامل می شود.برخی طرح ها ترکیب ساده ای ار عناصر و اجزا هستند.این مدل ترکیب ساده ای از تیرک های عمودی است.دو ردیف افقی در بالا و پایین این مدل متضاد از سایر قسمت ها طراحی شده است.نظم هندسی خاصی بر این نرده حاکم است.این انضباط هندسی به جلوگیری از ایجاد تنوع بیش از حد در نمای ساختمان کمک می کند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24166
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده ها و حفاظ های پنجره بخش اعظمی از نمای ساختمان را تشکیل می دهند .بنابراین طرح و مدل نرده تاثیر بسزایی در جلوه بهتر نمای ساختمان دارد.طرح های شلوغ اغتشاش بصری در نما ایجاد می نمایند و از لحاظ زیبایی شناسی چندان مطلوب نیستند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24184
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
برخی از نرده ها ترکیب ساده ای از تیرک ها و تسمه های عمودی است. این نرده متفاوت از سایر مدل ها با خم کاری به سمت خارج و ایجاد تنوع باعث متفاوت شدن از سایر مدل ها می شود.تسمه های عمودی که با فاصله یکسان کنار یکدیگر قرار گرفته اند طرح کلی این نرده را تشکیل می دهد
حفاظ پنجره و بالکن مدرن مدل 2216
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
عموما مدل های مدرن ترکیب ساده ای از اشکال هندسی می باشند.این طرح در نهایت سادگی تنها با ردیفی ار میلگرد های عمودی شکل گرفته است.مدل ساده و کم جزییاتی که به راحتی با انواع سبک های مختلف نمای ساختمان هماهنگ می شود.علاوه بر سبک های مختلف این نرده به راحتی میتوان برای تراس ها با مدل های مختلف طراحی و تولید نمود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24164
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده ها و حفاظ های فرفورژه را می توان در سه دسته کلی دسته بندی نمود. دسته اول مدل هایی که تنها ردیفی از پروفیل ها و ایرک های ساده شکل می گیرند. دسته دوم نرده هایی که ترکیب چند مدل گل نرده می باشد و دسته اخر ترکیبی از دو دسته اول یعنی تیرک های عمودی به همراه گل نرده می باشد. مدلی که در تصویر مشاهده می فرمایید ترکیبی از گل نرده ها است که جز دسته دوم دسته بندی می شوند.در این مدل گل نرده ها کاملا ازادانه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و کلیت طرح نرده را تشکیل داده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2433
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح این نرده از سه قسمت مستطیلی شکل تشکیل شده است که در درون هر قسمت عناصر قطری قرار دارد.این مدل همانند بسیاری از مدل های مدرن در نهایت سادگی و ترکیبی از چند اشکال هندسی ساده می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2310
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های cnc بوسیله برش ورق های فلزی تولید می شوند.این نرده طرح پر تراکمی از خطوط موربی است که بدون انضباط مشخصی کنار یکدیگر قرار گرفته اند.این طرح سطح زیادی از نرده را اشغال کرده است و شلوغ و پرتراکم است.این ویژگی باعث حفظ حریم بیشتر می شود.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2329
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های cnc با جدیدترین تکنولوژی رور طراحی و تولید می شوند. امروزه بوسیله این تکنولوژی می توان طرح های بسیار متنوعی را بر روی ورق های فلزی طراحی نمود. مدلی که در تصویر مشاهده می کنید همانند یک اثر هنری می باشد و از لحاظ ظاهری از مدل های موجود در بازار فاصله دارد.این طرح درون کادر مستطیلی 90*150 اجرا شده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2451
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این طرح با ردیفی از میلگرد هایی که عمودی قرار گرفته اند شکل گرفته است.قسمت بالایی پر جزییات و قسمت های پایینی کاملا ساده طراحی شده است. برای دستگیره از پروفیل 00*00 استفاده شده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24183
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده ها و حفاظ های پنجره بخش اعظمی از نمای ساختمان را تشکیل می دهند. انتخاب طرح و مدل این اجزا از اهمیت بالایی برخورداراست.مدلی که در تصویر مشاهده می کنید طرح ساده و در عین حال زیبایی دارد.این طرح از تیرک های عمودی و تک تشکیل شده است که به صورت یک در میان با فواصل یکسان قرار گرفته اند.بدین ترتیب ریتم جالبی پدید امده است که از لحاظ بصری بسیار چشم نواز است.نوار افقی در زیر دستگیره متفاوت از سایر قسمت ها با طرح جداگانه طراحی شده است.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2317
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح این نرده با شکاف های افقی بر روی بدنه نرده تشکیل شده است که به صورت یک در میان به سمت داخل و بیرون قرار گرفته اند. ابعاد مدلی که در تصویر مشاهده میکنید 150*90 سانتی متر می باشد که با ورق فلزی 5 میل تولید شده است.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 2316
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن مدرن مدل 2218
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح این نرده ترکیب ساده ای از تسمه های افقی است. این تسمه ها با فواصل یکسان از یکدیگر قرار گرفته اند.در هر یک متر از این نرده یک پروفیل عمودی 00*000 قرار گرفته است.از جنبه عملکردی این نرده ایمنی کامل را برای محیط فراهم می کند و از جنبه زیبایی این طرح ساده مناسب افرادی است که بدنبال طرح های مدرن هستند و طرح ساده را به طرح های پر جزییات ترجیح می دهند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2413
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این نرده فلزی مدرن با انحنا به سمت خارج فضای مفیدی را در جلو پنجره خلق کرده است.فضایی که می توان از آن جهت قرار دادن گلدان ها و گیاهان استفاده کرد و کیفیت فضای داخلی خانه را بهبود بخشید.این فضا باعث روح بخشیدن و سرزندگی به محیط می شود.البته باید دقت شود که بر طبق ضوابط مربوطه بیرون زدگی اجرا از نما نباید بیشتر از 30 سانتی متر باشد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2430
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
برخی مدل های نرده در ساده ترین حالت طراحی و تولید می شوند.به طور مثال ترکیب ساده پروفیل های عمودی و افقی جز ساده ترین مدل ها می باشد.مدل های ساده به راحتی با دیگر اجزا نمای ساختمان هماهنگ می شود.همانطور که در تصویر مشاهده میفرمایید این مدل نرده تراس به عنوان حفاظ پنجره نیز به کار رفته است.هماهنگی این دو عنصر در نمای ساختمان باعث کاهش تنوع می شود و ترکیب چشم نوازی را ایجاد میکند
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24173
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در طرح این نرده طراح دو اجزای خطوط عمودی و گل نرده ها را در ترکیب زیبایی به کار برده است.در این طرح قرینگی نسبت محور وسطی به چشم میخورد که خود باعث نظم گرفتن طرح می شود.این مدل هم به عنوان نرده بالکن و هم به عنوان حفاظ پنجره به کار می رود.ابعاد این مدل 90*150 سانتی متر است و قابلیت تولید در ابعاد مختلف را دارد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24193
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های فرفورژه تنوع بسیار گسترده ای دارند. این مدل جز ساده ترین مدل های فرفورژه دسته بندی می شود.این حفاظ ترکیب ساده و زیبایی از پروفیل هایی است که به سمت بیرون انحنا دارند.این پروفیل ها ریتم یکتواخت و طرح ساده ای را پدید اورده اند که به جلوگیری از تنوع و شلوغی در نمای ساختمان کمک شایانی می کند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24196
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح کلی این نرده ترکیبی از تیرک های پر جزییاتی است که به سمت بیرون انحنا پیدا کرده اند.در این کار برخلاف برخی از مدل های فرفورژه نظم هندسی مشخصی حاکم است و تیرک ها با فاصله یکسان از یکدیگر قرار گرفته اند.این نرده زیبا را می توان به عنوان حفاظ پنجره نیز به کار برد.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 239
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه با ورود تکنولوژی برش فلزات،می توان طرح ها و مدل های متنوعی را به عنوان نرده و حفاظ طراحی و تولید نمود.طرح هایی که گاه به صورت سفارشی از طرف کارفرما و معمار ساختمان سفارش داده می شود و در اینصورت حتی نرده ها نیز ابزاری برای نشان دادن ایده های طراح می شود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24163
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح کلی این نرده ترکیبی از تسمه های عمودی است که در قسمت میانی خود به سمت بیرون انحنا دارند.از نظر ایمنی فاصله تسمه ها از یکدیگر کاملا مناسب طراحی شده است و ایمنی کامل را فراهم می نماید.علاوه بر نرده تراس این مدل را می توان به عنوان حفاظ پنجره نیز به کار برد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس 24165
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این مدل نرده فرفورژه را میتوان قاب پر جزییاتی دانست که طرح و نقش پیچیده اش هر کاربری را محصور خود می کند.این طرح ها و نقش ها ازادانه و بدون هر گونه نظم هندسی با یکدیگر ترکیب شده اند.در دو طرف این طرح دو گل نرده موسوم به گل نرده نیلوفری به چشم می خورد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24167
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این طرح با فاصله گرفتن از پنجره فضایی هر چند کوچک اما مفید خلق کرده است که از آن میتوان استفاده های مختلف کرد.قرار دادان گیاهان در قسمت جلویی پنجره ها علاوه بر بهبود جلوه بصری نمای ساختمان باعث افزایش کیفیت نور ورودی به محیط داخلی می شود.
حفاظ پنجره لوکس مدل 24168
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های فلزی به راحتی با طرح های مختلف تراس ها و پنجره هماهنگ می شوند و بر روی هر مدلی قابلیت اجرا دارند.نرده های فلزی گزینه مناسبی برای تراس هایی با ضلع منحنی می باشد.این طرح در دو طرف کاملا ساده طراحی شده است و گل نرده ها در مرکز طرح متمرکز شده اند.این کار باعث جلوگیری از شلوغی بیش از حد طرح می شود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 228
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در این مدل تیرک های عمودی و میلگرد ها به صورت یک در میان کار شده اند.این ترکیب ساده ظاهر صنعتی و ساده ای دارد و در آن خبری از خلاقیت و طرح منحصر بفرد نیست. ابعاد هر قسمت از این نرده 90*120 سانتی متر است که با پروفیل عمودی از یکدیگر جدا شده اند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2419
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه حفاظ و نرده جز ضروری نمای ساختمان هاومی باشند که وجود ان ها تامین کننده ایمنی و امنیت لازم برای ساختمان است.نرده های فرفورژه تنها به این وظیفه بسنده نکرده اند و با طرح های زیبا و خلاقانه علاوه بر تامین ایمنی لازم کیفیت بصری نما ساختمان را بهبود می بخشند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2420
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح این نرده ترکیب زیبایی از گل نرده ها و تیرک های عمودی است.اجزا این طرح به زیبایی با یکدیگر ترکیب شده اند.این طرح در مرکز طرح دار و در سایر قسمت ها کاملا ساده طراحی شده است.مدل کم جزییاتی که سعی بر رخ کشیدن طرح خود بر فضا را ندارد.این مدل ساده و در عین حال زیبا را می توان برای اکثر کاربری ها اداری،تجاری،مسکونی و ویلایی به کار برد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2431
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح های فرفورژه عموما طرح های شلوغ و پر جزییاتی هستند که همانند یک اثر هنری در دستان هنرمندان و صنعتگران تولید می شود.ورود هنر و خلاقیت را در صنعت می توان در نرده های فرفورژه لوکس دید.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24151 ( قیمت + نمونه کار )
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 90 سانتی متر وزن : 23 کیلوگرم
در نگاه اول طرح کلی این حفاظ بالکن بسیار شلوغ و پر جزییات جلوه میکند.در این نرده ستونک های پیچ خورده سنگی ریتم کلی این نرده فلزی فرفورژه را شکسته است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس 24108
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره فوق در نهایت دقت و کیفیت ساخته شده. البته میتوان از طرح این قاب در طرح درب فلزی نیز استفاده نمود. طرح های پر نقش و نگار فرفورژه همانند یک اثر هنری در دستان هنرمندان و صنعتگران تولید می شود.
حفاظ پنجره فرفورژه کد 211 ( قیمت + نمونه کار )
طول : 188 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 28 کیلوگرم
حفاظ پنجره فرفورژه به رنگ مسی پتینه کاری شده و رنگ زیر کار آن رنگ مشکی الکترواستاتیک است. برای کلاف دور این حفاظ از پروفیل 40*40 استفاده شده است
حفاظ پنجره و بالکن مدرن مدل 221 ( قیمت + نمونه کار )
طول : 218 سانتی متر ارتفاع : 60 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره سفارشی طبق طرح مهندس طراح ساختمان ساخته شده است که علاوه بر حفاظت، جهت تامین ۱۱۰ سانتی متر o.k.b مورد تایید ضوابط آپارتمان های مسکونی نیز در نظر گرفته میشود
نیاز به مشاوره و یا راهنمایی در رابطه با محصولات صنایع فلزی کاوه دارید ؟

جهت تماس با تیم پشتیبانی مشتریان ، یکی از راه های ارتباطی زیر را انتخاب نمایید

آدرس : تهران، عباس آباد، خیابان قائم مقام، پلاک 186، واحد 39

تلفن تماس : 021284270

موبایل : 09107500538

فکس : 02128427065

ایمیل : info@kmi.ir

صنایع فلزی کاوه را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اطلاع از محصولات جدید و شگفت انگیز و اطلاع از آخرین اخبار صنایع فلزی کاوه از طریق شبکه های اجتماعی