قیمت حفاظ پنجره

حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1038
طول : 400 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 155 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1038
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1037
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1037
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1036
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1036
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1034
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 90 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1034
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1033
طول : 280 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 71 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1033
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1032
طول : 500 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 130 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1032
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1031
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 61 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1031
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1030
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1030
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1029
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1029
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1028
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 70 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1028
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1027
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 55 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1027
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1025
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 62 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1025
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1026
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 71 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1026
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1024
طول : 350 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1024
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1023
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 50 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1023
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1022
طول : 170 سانتی متر ارتفاع : 170 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1022
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1021
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1021
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1020
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 51 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1020
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1019
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 60 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1019
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1018
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 120 سانتی متر وزن : 58 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1018
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1017
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 70 سانتی متر وزن : 28 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1017
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1016
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 56 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1016
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1015
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 80 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1015
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1014
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 35 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1014
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1013
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1013
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1012
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 47 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1012
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1011
طول : 140 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1011
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1010
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1010
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1009
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 59 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1009
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1006
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 98 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1006
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1008
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 69 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1008
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1007
طول : 125 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1007
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1005
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 57 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1005
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1002
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1002
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1003
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1003
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1004
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 72 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1004
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1001
طول : 130 سانتی متر ارتفاع : 210 سانتی متر وزن : 76 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1001
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1029
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
ترکیب چند مستطیل تو در تو پایه ی اصلی طرح را تشکیل داده است. در این حفاط پنجره اشکال اصلی در مرکز طرح شکل گرفته است. کادر این حفاظ ساده طراحی شده است اما در مرکز طرح تجمع خطوط عمودی و افقی بیشتر است. شاید اصلی ترین نقطه ضعف این طرح سد کردن حدودی دید و منظر و القای حس محصوریت در کاربر فضای داخلی باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1032
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه متنوع ترین حفاظ های پنجره و بالکن مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1031
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه زیباترین حفاظ های پنجره و بالکن مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1030
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه متنوع ترین حفاظ های پنجره مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره و بالکن مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1028
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
اگر به فرم اشکال اسلیمی در کاشیکاری بناهای سنتی دقت کنیم متوجه میشویم که منبع الهام این طرح اشکال و کاشیکاری های معماری اسلامی بوده است. این طرح کاشیکاری های معماری اسلامی را در ذهن تداعی میکند. همچنین طرح این حفاظ را میتوان برگرفته از فرم چلیپا که در معماری ایرانی کاربرد بسیار گسترده ای دارد دانست.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1027
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
امروزه در صنعت ساختمان سازی توجه به ساختمان های چند عملکردی بیشتر شده است. ساختمان هایی که گاها چند عملکرد همانند تجاری، اداری، مسکونی را در خود دارند. بهترین گزینه برای حفاظ پنجره این قبیل ساختمان ها حفاظ های مدرن می باشد. حفاظ ها هرچه ساده تر طراحی شوند کاربرد گسترده تری در کاربری های مختلف دارند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1026
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
شاید یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین ایده های ممکن برای طراحی حفاظ پنجره مدل بالا باشد. این طرح جز ابتدایی ترین طرح هایی است که برای حفاظت از محیط داخلی و قرار گرفتن روی پنجره به ذهن طراح میرسد خطوط صاف و زاویه های قائم این طرح، حکایت از طرحی بسیار محکم و منطقی دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1025
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
ایجاد امنیت اصلی ترین عاملی است که باعث استفاده از حفاظ پنجره می شود. حفاظ پنجره باید امنیت کامل را برای محیط ذاخلی برقرار نماید. وجود حفاظ در طبقات اولیه ساختمان ضروری است. بهتر است از حفاظ ها و نرده های که تماما در آن پروفیل افقی به کار رفته است پرهیز شود چرا که امکان خوبی را در اختیار سارقین برای بالا رفتن فراهم میکند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1024
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
شاید جالب به نظر برسد با اینکه حفاظ های مدرن با ساده ترین ایده های طراحی خلق میشوند زیبایی و محبوبیت زیادی در بین افراد دارند. با گذر زمان این حفاظ ها رواج بیشتری در صنعت ساختمان سازی پیدا کرده اند. در مدل های مدرن خبری از استفاده از تجهیزات پیچیده، ایده های طراحی منحصر بفرد و جزییات پیچده و پر کار نیست و بیشتر توجه به فاکتورهای عملکردی می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1023
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
در طراحی ویلاها و پروژه های مسکونی تامین امنیت جز مهم ترین عوامل دخیل در طراحی به شمار می رود. در برخی موارد  پنجره ها با فاصله کمی از سطح زمین طراحی میشود که در مسائل امنیتی خلل وارد میکند. در این ساختمان ها وجود حفاظ های مناسب بسیار ضروری می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1022
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 23 کیلوگرم
با گذر از کنار ساختمان ها و دقت به نمای ساختمان ها در می یابیم که اجزای فلزی بخش عمده نمای ساختمان را تشکیل می دهند. گاه نماهایی که در آن از چندین مدل مختلف اجزای فلزی استفاده شده است را می بینیم که به نظر جالب نمی آید. بهترین راه جلوگیری از اغتشاش بصری هماهنگ سازی اجزای فلزی از قبیل نرده، درب و حفاظ می باشد
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1021
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 19 کیلوگرم
امروزه با گذر زمان، طرح های مدرن برای اجزای فلزی ساختمان در مقایسه با سایر طرح ها از جمله کلاسیک رواج بیشتری پیدا کرده است. این طرح ها مناسب کسانی است که  طرح ها ساده و بی پیرایه را ترجیح می دهند. همچنین جهت بکارگیری در کاربری هایی همچون فضاهايي اداری و تجاری كه امكان استفاده از طرح هاي پيچيده را ندارند این حفاظ ها را میتوان گزینه مناسبی دانست.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1017
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
پنجره ها اجزایی از نمای ساختمان هستند که ارتباط با محیط بیرون را فراهم می کنند. برای برقراری امنیت بیشتر برای محیط داخلی بر روی پنجره ها حفاظ نصب می شود. انتخاب مدل حفاظ مسئله بسیار مهمی می باشد و نیازمند صرف دقت فراوان است چرا که حفاظ ها هم بر روی زیبایی نمای ساختمان اثر گذاشته و هم بر نورگیری فضای داخلی ساختمان اثر خواهند گذاشت
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1018
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
عمدتا طرح های مدرن قرینه طراحی می شوند. قرینگی اصلی ترین عامل ایجاد یکنواختی در طرح است. در این مدل حفاظ مدرن خبری از قرینگی و یکنواختی نیست و قرینگی جای خود را به طرحی متنوع داده است. فرم شکل گرفتن خطوط افقی در کنار یکدیگر نمادی از تکامل و پیشرفت می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1019
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
سبک مدرن سبکی است که از قرن 20 پایه گذاری شد. در این سبک جنبه های عملکردی مهم تر از جنبه های زیبایی شناختی است. گاه در طراحی ساختمان ترکیب ساده ای از بتن و عناصر فلزی نمای یک ساختمان را تشکیل میدهد. در طراحی عناصر فلزی همانند درب و حفاظ پنجره نیز گاها ریتم ساده ای از پروفیل های فلزی کلیت طرح را شکل میدهد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1020
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
در برخی از طرح های معماری برای تامین نورگیری بیشتر فاصله پنجره از زمین کاهش میابد و پنجره های ساختمان اصطلاحا سرتاسری طراحی میشود. این پنجره ها از نظر زیبایی برای کاربران ساختمان معمولا جذاب تر است. همچنین نورگیری بیشتر فضای داخلی باعث محبوبیت این پنجره ها شده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1014
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
جزئیات و‌ طرح های حفاظ های پنجره خود می تواند عنصری مهم و چشمگیر در طراحی نماهای امروزی محسوب شود. پنجره ها ارتباط انسان با محیط خارجی را فراهم میکنند. در ساختمان های امروزی که استفاده از حیاط کم کم به فراموشی سپرده شده است تنها ارتباط با فضای بیرون دریچه ای از ساختمان به نام پنجره است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1015
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه در طراحی اجزای ساختمان، تمامی طرح ها گرایش به سمت مینیمالیستی پیدا کرده اند. استفاده از عناصر با کارکرد حداکثری در ترکیبی ساده و بی پیرایش اصول شکل گیری حفاظ های مدرن می باشد. این عناصر گاهی در ساده ترین ترکیب و گاه شکل های پیچیده تری به خود می گیرد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1016
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
ظرافت اولین ویژگی این حفاظ است که در ذهن نقش میبندد. سادگی و ظرافت دو عامل مهم است که سبک معماری و هنری مینیمالیسم را در ذهن تداعی میکند. در این سبک تمامی اجزا و احجام و اشکال در ساده ترین حالت ممکن طراحی می شود ایده اصلی طراح در این حفاظ تکرار ریتمیک چهارسوهای فلزی بوده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1013
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه تاثیر چشم گیر جزئیات در زیبایی  ساختمان بر کسی پوشیده نیست جزئیات از جمله حفاظ ها و نرده ها میتواند به نمای ساختمان روح تازه ای ببخشد انتخاب جزئیات کارآمد که در عین حال از لحاظ ظاهری نیز مطلوب باشند دغدغه ی اصلی کارفرمایان و معماران می باشد حفاظ های مدرن با طرح های کاملا به روز‌، کارآمد و متنوع انتخاب این جزئیات را آسان تر نموده است
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1008
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
در طراحی حفاظ های پنجره مدرن توجه همزمان به دو فاکتور عملکرد و‌ فرم بسیار حائز اهمیت می باشد. حفاظی که در تصویر مشاهده می کنید از جمله حفاظ هایی است که در عین عملکرد بسیار مطلوب، از لحاظ ویژگی های ظاهری هم  زیبایی خاصی دارد شاکله اصلی این حفاظ، از تکرار پروفیل هایی به ابعاد 20×10 به صورت افقی و با ریتم کاملا یکنواخت شکل گرفته است. ترکیب این پروفیل ها با طرح های مربعی شکل، طرح این حفاظ را از یکنواختی خارج کرده است و بر جذابیت بصری آن افزوده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1009
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 40 کیلوگرم
عموما حفاظ های ساختمان جز عناصری تلقی می شوند که عملکردی می باشند. تامین حداکثر امنیت و ایمنی از مهمترین وظایف حفاظ ها می باشند. این امر در برخی از فضا ها همچون طبقات اول ساختمان بیشتر اهمیت پیدا می کند. با توجه به الحاق این عناصر به نمای ساختمان، انتخاب درست طرح حفاظ در هماهنگی کامل با سایر اجزای نما اهمیت بسیار بالایی دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1010
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
در طرح های مدرن نشانی از جزئیات پیچیده، اشکال گیاهی و ... به چشم نمی خورد. این جزئیات جای خود را به پروفیل های متقاطع که گاهی در ساده ترین حالت ممکن در کنار یکدیگر قرار می گیرند، می دهند. حفاظ های شبکه ای یکی از طرح های ابتدایی حفاظ های مدرن می باشد که هنوز طرفدارهای زیادی را دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1011
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
گاه در طراحی نمای ساختمان حفاظ های پنجره تبدیل به اصلی ترین عنصر نمای ساختمان میشوند و به تبع آن شکل و فرم و رنگ حفاظ از اهمیت بسیار بالای برخوردار می گردد. حفاظ های مدرن و ساده به خوبی با انواع نمای مدرن و مینیمال و آجری هماهنگ می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1012
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
از نظر فنی و اجرایی حفاظ های مدرن به علت سهولت ساخت، هزینه کمتر در مقایسه با سایر مدل ها و عدم نیاز به دستگاه های پیچیده براي ساخت عموما جزو گزینه های پرطرفدار تلقی می شوند. از نظر ظاهری اصول شکل گیری حفاظ های مدرن عموما ترکیب پروفیل های متقاطع افقی و عمودی می باشد فواصل منظم، ریتم های تکرار شونده و ترکیب بندی های اصولی از ویژگی های بصری این حفاظها می باشد
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1005
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
عملکرد مطلوب، تامین حداکثری امنیت فضای داخل سهولت ساخت و اجرا، طرح های زیبا، از جمله دلایلی است که امروزه حفاظ های مدرن به عنوان یک گزینه پر طرفدار شناخته می شود. شالوده ی کلی طرح این حفاظ ترکیب زیبای پروفیل های افقی و عمودی و ایجاد شبکه های منظم می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1006
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 40 کیلوگرم
زیبایی بصری و طرح جدید و کارآمد از نکاتی است که در انتخاب جزئیات به شدت اهمیت دارد. از جمله ویژگی های مثبت در طراحی حفاظ های مدرن، بکارگیری طرح های ساده‌ می باشد که منجر به سهولت ساخت و رنگ آمیزی و همچنین پایین آمدن هزینه های ساخت و اجرا می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1007
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 28 کیلوگرم
در طراحی نما علاوه بر نقش مهمی که نوع پنجره، ابعاد بازشوها، مصالح مصرفی دارد، نمیتوان از تاثیر چشم گیر جزئیات الحاقی همچون حفاظ های پنجره، نرده های بالکن و درب ها چشم پوشی کرد. هر یک از این عناصر می توانند به تنهایی نقطه قوت طراحی نما محسوب شوند و سیمای کلی نمای ساختمان را دستخوش تغییرات محسوسی کنند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1004
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه زیبایی ظاهری در عین عملکرد مطلوب، در انتخاب حفاظ ها تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل یکی از پر مخاطب ترین نوع حفاظ ها، حفاظ های مدرن می باشد. عموما طرح های این حفاظ ها با الگوهای ثابت هندسی و ریتم های یکنواخت شکل می گیرد. در این حفاظ ها نشانی از طرح های شلوغ و اشکال پیچیده به چشم نمی خورد. میتوان گفت طرح اکثر حفاظ های مدرن در ساده ترین حالت ممکن شکل می گیرد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1001
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 23 کیلوگرم
طراحی حفاظ پنجره همچون اثری هنری در دست طراح است.در خلق این اثر هنری ابزار های طراحی در دست طراح عمدتا خطوط عمودی و افقی است.طراح میکوشد که با این ابزار های ساده زیباترین اثر را خلق کند.در حفاظ های مدرن که جزییات پیچیده و سفارشی وجود ندارد کار طراحی دشوار تر است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1002
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 25 کیلوگرم
طرح های بسیار متنوع حفاظ ها و نرده های مدرن، انتخاب افراد با سلایق گوناگون را سهولت می بخشد. تمامی این حفاظ ها از ترکیب بندی هندسی پروفیل های فلزی در ابعاد مختلف و میلگرد های فلزی شکل می گیرد. حفاظ های مدرن همواره در میان انواع حفاظ ها جزو پر طرفدارترين ها مى باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1003
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
تامین امنیت فضای داخل، مهم ترین ‌وظیفه ی یک حفاظ است که در ذهن نقش بسته است. در کنار تامین امنیت گاهی این حفاظ ها خود میتوان به عنوان عناصری دکوراتیو  ویژگی های بصری نمای ساختمان را بهبود ببخشد. در حفاظ های مدرن کمتر شاهد بازی های فرمی هستیم و عموما در این دسته از حفاظ های پنجره عملکرد نقش پر رنگ تری در مقایسه با فرم دارد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24179
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ ها اجزایی از عناصر نمای ساختمان هستند که چند وظیفه مختلف را برعهده دارند.تامین امنیت از مهمترین وظایف حفاظ ها است.اما وظایف حفاظ های فرفورژه تنها به این گزینه محدود نمی شود.زیبایی و استفاده بیشتر از فضای جلو پنجره نیز می تواند از نتایج استفاده از حفاظ ها باشد.به طور مثال در حفاظی که در تصویر مشاهده میفرمایید حفاظ ها نه تنها ایمنی لازم را فراهم کرده است بلکه فضایی برای قرار دادن گیاه و گلدان ها ایجاد کرده است که در بالا بردن کیفیت فضای داخلی نقش بسزایی دارد.این حفاظ ها با پوشاندن کمتر از نیمی از پنجره نور بیشتری را به محیط داخلی می بخشد و ارتباط محیط داخل و خارج را بیشتر می کند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24105
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
کوچکترین جزییاتی را می توان در حفاظ ها و نرده ها وارد کرد.جزییات ظریف طرح های فرفورژه سادگی قاب پنجره را زینت می بخشد.این طرح مدل سه بخشی دارد و ارتفاع پنجره را به سه قسمت تبدیل کرده است در قسمت میانی هر طرح گل نرده ها با طرح قرینه کار شده اند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24180
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
برخی مدل های لوکس تلفیقی از اجزا و عناصر مرسوم مدل های لوکس نیستند.این مدل ها به صورت سفارشی و منحصر به فرد ساخته می شوند.تزیینات و ریزه کاری این سبک ها یاداور مدل های سلطنتی و لوکس است.در این مدل ها تفکر طراحی به کمک صنعتگران آمده است و مدلی خلق شده است که همانند بک اثر هنری در فضا جلوه گری می کند. این مدل را می توان قاب پر نقش و طرحی دانست که با کمک چدن خلق شده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2467
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
زمانیکه اسمی از نرده های فرفورژه لوکس به گوش می خورد طرح های شلوغ و پرجزییات در ذهن کاربران تداعی می شود.امروزه طرح های فرفورژه لوکس در مدل های ساده نیز تولید می شوند که تزیینات و ریزه کاری کمتری دارند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24192
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در برخی از نماها فضای جلو پنجره ها با بیرون زدگی از خط تراز نما،تبدیل به فضای مفیدی می شود که می تواند چند کاربری را توامان داشته باشد.این تراس های کوچک بیرون زده ارتباط بیشتری را با محیط خارجی برقرار می کنند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2470
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این مدل با طرح ساده ای که دارد یاداور مدل های مدرن است و کمتر شباهتی به مدل های فرفورژه لوکس دارد.در این تصویر دو چهره متفاوت از این نرده ساده قابل رویت است.به عبارت دیگر این نرده هم می توان به صورت منحنی و هم به صورت صاف طراحی کرد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن  مدل 2213
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده ها و حفاظ های مدرن عموما مدل های ساده ای دارند.این مدل با ساده ترین ایده طراحی شکل گرفته است و طرح کلی آن را تنها ردیفی از پروفیل های توخالی که به صورت افقی قرار گرفته است،تشکیل داده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن  مدل 2215
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
پایه ی اصلی شکل دهندگی به حفاظ ها و نرده های مدرن اشکال ساده و هندسی است که عموما به صورت منظم در کنار یکدیگر قرار می گیرد. این طرح ردیفی از تسمه ها و میلگرد های مورب است که با ریتم مشخصی کنار یکدیگر قرار گرفته است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24186
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن cncمدل 231
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ ها و نرده ها عموما عناصر شفافی هستند که دید و منظر را سد نمی کنند.اما این نرده همانند دیواره ای به دور تراس کشیده است و با سد کردن دید و منظر محرمیت بیشتری را فراهم کرده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2433
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح این نرده از سه قسمت مستطیلی شکل تشکیل شده است که در درون هر قسمت عناصر قطری قرار دارد.این مدل همانند بسیاری از مدل های مدرن در نهایت سادگی و ترکیبی از چند اشکال هندسی ساده می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2424
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
زیبایی و استحکام دو فاکتور مهم در طراحی نرده ها می باشد.در نرده های فرفورژه این دو فاکتور با یکدیگر ترکیب شده اند و به هر دو فاکتور پاسخ میدهد.در طرح های فرفورژه علاوه بر جنبه کارکردی بودن جنبه زیبایی نیز نقش پررنگی برای طراح دارد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24173
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در طرح این نرده طراح دو اجزای خطوط عمودی و گل نرده ها را در ترکیب زیبایی به کار برده است.در این طرح قرینگی نسبت محور وسطی به چشم میخورد که خود باعث نظم گرفتن طرح می شود.این مدل هم به عنوان نرده بالکن و هم به عنوان حفاظ پنجره به کار می رود.ابعاد این مدل 90*150 سانتی متر است و قابلیت تولید در ابعاد مختلف را دارد.
حفاظ پنجره و بالکن cnc مدل 239
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه با ورود تکنولوژی برش فلزات،می توان طرح ها و مدل های متنوعی را به عنوان نرده و حفاظ طراحی و تولید نمود.طرح هایی که گاه به صورت سفارشی از طرف کارفرما و معمار ساختمان سفارش داده می شود و در اینصورت حتی نرده ها نیز ابزاری برای نشان دادن ایده های طراح می شود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24163
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح کلی این نرده ترکیبی از تسمه های عمودی است که در قسمت میانی خود به سمت بیرون انحنا دارند.از نظر ایمنی فاصله تسمه ها از یکدیگر کاملا مناسب طراحی شده است و ایمنی کامل را فراهم می نماید.علاوه بر نرده تراس این مدل را می توان به عنوان حفاظ پنجره نیز به کار برد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس 24165
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
این مدل نرده فرفورژه را میتوان قاب پر جزییاتی دانست که طرح و نقش پیچیده اش هر کاربری را محصور خود می کند.این طرح ها و نقش ها ازادانه و بدون هر گونه نظم هندسی با یکدیگر ترکیب شده اند.در دو طرف این طرح دو گل نرده موسوم به گل نرده نیلوفری به چشم می خورد.
حفاظ پنجره لوکس مدل 24168
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
نرده های فلزی به راحتی با طرح های مختلف تراس ها و پنجره هماهنگ می شوند و بر روی هر مدلی قابلیت اجرا دارند.نرده های فلزی گزینه مناسبی برای تراس هایی با ضلع منحنی می باشد.این طرح در دو طرف کاملا ساده طراحی شده است و گل نرده ها در مرکز طرح متمرکز شده اند.این کار باعث جلوگیری از شلوغی بیش از حد طرح می شود.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2420
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح این نرده ترکیب زیبایی از گل نرده ها و تیرک های عمودی است.اجزا این طرح به زیبایی با یکدیگر ترکیب شده اند.این طرح در مرکز طرح دار و در سایر قسمت ها کاملا ساده طراحی شده است.مدل کم جزییاتی که سعی بر رخ کشیدن طرح خود بر فضا را ندارد.این مدل ساده و در عین حال زیبا را می توان برای اکثر کاربری ها اداری،تجاری،مسکونی و ویلایی به کار برد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24101
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در این نرده ترکیب مختلفی از طرح های متنوع به چشم میخورد.طرح شلوغ و پرجزییاتی که در حاشیه بالا و پایین نیز متفاوت طراحی شده است.این طرح در قسمت میانی به سمت بیرون انحنا دارد و طراحی آن قسمت متفاوت از سایر قسمت ها می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2494
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در میان نرده های فلزی برخی مدل ها طراحی ساده دارند و خلاقیتی در طراحی آن ها به کار نرفته است.این مدل های ساده بیشتر پاسخگو نیازهای عملکردی هستند و به بهترین وجه ممکن ایمنی لازم را فراهم می کنند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 2431
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طرح های فرفورژه عموما طرح های شلوغ و پر جزییاتی هستند که همانند یک اثر هنری در دستان هنرمندان و صنعتگران تولید می شود.ورود هنر و خلاقیت را در صنعت می توان در نرده های فرفورژه لوکس دید.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24100
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
طراحی و اجرای نرده ها و حفاظ های فلزی فرفورژه با گذر زمان دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. در میان طیف گسترده ی طرح های موجود برخی از طرح ها ،همچون حفاظی که در تصویر بالا مشاهده می کنید دارای ظاهری ساده تر و کم جزئيات تر می باشند.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس مدل 24115
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
بر خلاف مدل های مرسوم فرفورژه این مدل طرح نسبتا ساده ای دارد و با نظم هندسی مشخصی طراحی شده است. تسمه های عمودی طرح کلی این نرده را تشکیل داده است.
حفاظ پنجره و بالکن لوکس 24108
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
حفاظ پنجره فوق در نهایت دقت و کیفیت ساخته شده. البته میتوان از طرح این قاب در طرح درب فلزی نیز استفاده نمود. طرح های پر نقش و نگار فرفورژه همانند یک اثر هنری در دستان هنرمندان و صنعتگران تولید می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن مدل 221 ( قیمت + نمونه کار )
طول : 218 سانتی متر ارتفاع : 60 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره سفارشی طبق طرح مهندس طراح ساختمان ساخته شده است که علاوه بر حفاظت، جهت تامین ۱۱۰ سانتی متر o.k.b مورد تایید ضوابط آپارتمان های مسکونی نیز در نظر گرفته میشود
نیاز به مشاوره و یا راهنمایی در رابطه با محصولات صنایع فلزی کاوه دارید ؟

جهت تماس با تیم پشتیبانی مشتریان ، یکی از راه های ارتباطی زیر را انتخاب نمایید

آدرس : تهران، عباس آباد، خیابان قائم مقام، پلاک 186، واحد 39

تلفن تماس : 021284270

موبایل : 09107500538

فکس : 02128427065

ایمیل : info@kmi.ir

صنایع فلزی کاوه را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اطلاع از محصولات جدید و شگفت انگیز و اطلاع از آخرین اخبار صنایع فلزی کاوه از طریق شبکه های اجتماعی