حفاظ پنجره فلزی

حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1039
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 47 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1039
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1038
طول : 400 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 155 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1038
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1037
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1037
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1036
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1036
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1035
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 90 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1035
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1034
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 90 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1034
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1033
طول : 280 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 71 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1033
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1032
طول : 500 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 130 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1032
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1031
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 61 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1031
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1030
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1030
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1029
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1029
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1028
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 70 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1028
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1027
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 55 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1027
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1025
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 62 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1025
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1026
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 71 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1026
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1024
طول : 350 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1024
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1023
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 50 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1023
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1022
طول : 170 سانتی متر ارتفاع : 170 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1022
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1021
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 53 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1021
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1020
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 51 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1020
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1019
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 60 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1019
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1018
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 120 سانتی متر وزن : 58 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1018
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1017
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 70 سانتی متر وزن : 28 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1017
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1016
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 56 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1016
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1015
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 80 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1015
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1014
طول : 200 سانتی متر ارتفاع : 100 سانتی متر وزن : 35 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1014
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1013
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 110 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1013
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1012
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 47 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1012
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1011
طول : 140 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر وزن : 49 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1011
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1010
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1010
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1009
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 59 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1009
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1006
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 98 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1006
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1008
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 69 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1008
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1007
طول : 125 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 68 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1007
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1005
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 57 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1005
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1002
طول : 160 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 78 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1002
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1003
طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 65 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1003
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1004
طول : 120 سانتی متر ارتفاع : 200 سانتی متر وزن : 72 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1004
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1001
طول : 130 سانتی متر ارتفاع : 210 سانتی متر وزن : 76 کیلوگرم
حفاظ پنجره و بالکن فرفورژه کد F1001
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1029
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
ترکیب چند مستطیل تو در تو پایه ی اصلی طرح را تشکیل داده است. در این حفاط پنجره اشکال اصلی در مرکز طرح شکل گرفته است. کادر این حفاظ ساده طراحی شده است اما در مرکز طرح تجمع خطوط عمودی و افقی بیشتر است. شاید اصلی ترین نقطه ضعف این طرح سد کردن حدودی دید و منظر و القای حس محصوریت در کاربر فضای داخلی باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1032
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه متنوع ترین حفاظ های پنجره و بالکن مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1031
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه زیباترین حفاظ های پنجره و بالکن مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1030
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
صنایع فلزی کاوه متنوع ترین حفاظ های پنجره مدرن برای مشتریان فراهم کرده است.مدل ها، مشخصات، کیفیت ساخت و قیمت حفاظ های پنجره و بالکن مدرن را در سایت مشاهده کنید
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1028
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
اگر به فرم اشکال اسلیمی در کاشیکاری بناهای سنتی دقت کنیم متوجه میشویم که منبع الهام این طرح اشکال و کاشیکاری های معماری اسلامی بوده است. این طرح کاشیکاری های معماری اسلامی را در ذهن تداعی میکند. همچنین طرح این حفاظ را میتوان برگرفته از فرم چلیپا که در معماری ایرانی کاربرد بسیار گسترده ای دارد دانست.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1027
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 21 کیلوگرم
امروزه در صنعت ساختمان سازی توجه به ساختمان های چند عملکردی بیشتر شده است. ساختمان هایی که گاها چند عملکرد همانند تجاری، اداری، مسکونی را در خود دارند. بهترین گزینه برای حفاظ پنجره این قبیل ساختمان ها حفاظ های مدرن می باشد. حفاظ ها هرچه ساده تر طراحی شوند کاربرد گسترده تری در کاربری های مختلف دارند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1026
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
شاید یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین ایده های ممکن برای طراحی حفاظ پنجره مدل بالا باشد. این طرح جز ابتدایی ترین طرح هایی است که برای حفاظت از محیط داخلی و قرار گرفتن روی پنجره به ذهن طراح میرسد خطوط صاف و زاویه های قائم این طرح، حکایت از طرحی بسیار محکم و منطقی دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1025
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
ایجاد امنیت اصلی ترین عاملی است که باعث استفاده از حفاظ پنجره می شود. حفاظ پنجره باید امنیت کامل را برای محیط ذاخلی برقرار نماید. وجود حفاظ در طبقات اولیه ساختمان ضروری است. بهتر است از حفاظ ها و نرده های که تماما در آن پروفیل افقی به کار رفته است پرهیز شود چرا که امکان خوبی را در اختیار سارقین برای بالا رفتن فراهم میکند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1024
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
شاید جالب به نظر برسد با اینکه حفاظ های مدرن با ساده ترین ایده های طراحی خلق میشوند زیبایی و محبوبیت زیادی در بین افراد دارند. با گذر زمان این حفاظ ها رواج بیشتری در صنعت ساختمان سازی پیدا کرده اند. در مدل های مدرن خبری از استفاده از تجهیزات پیچیده، ایده های طراحی منحصر بفرد و جزییات پیچده و پر کار نیست و بیشتر توجه به فاکتورهای عملکردی می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1023
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
در طراحی ویلاها و پروژه های مسکونی تامین امنیت جز مهم ترین عوامل دخیل در طراحی به شمار می رود. در برخی موارد  پنجره ها با فاصله کمی از سطح زمین طراحی میشود که در مسائل امنیتی خلل وارد میکند. در این ساختمان ها وجود حفاظ های مناسب بسیار ضروری می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1022
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 23 کیلوگرم
با گذر از کنار ساختمان ها و دقت به نمای ساختمان ها در می یابیم که اجزای فلزی بخش عمده نمای ساختمان را تشکیل می دهند. گاه نماهایی که در آن از چندین مدل مختلف اجزای فلزی استفاده شده است را می بینیم که به نظر جالب نمی آید. بهترین راه جلوگیری از اغتشاش بصری هماهنگ سازی اجزای فلزی از قبیل نرده، درب و حفاظ می باشد
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1021
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 19 کیلوگرم
امروزه با گذر زمان، طرح های مدرن برای اجزای فلزی ساختمان در مقایسه با سایر طرح ها از جمله کلاسیک رواج بیشتری پیدا کرده است. این طرح ها مناسب کسانی است که  طرح ها ساده و بی پیرایه را ترجیح می دهند. همچنین جهت بکارگیری در کاربری هایی همچون فضاهايي اداری و تجاری كه امكان استفاده از طرح هاي پيچيده را ندارند این حفاظ ها را میتوان گزینه مناسبی دانست.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1017
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
پنجره ها اجزایی از نمای ساختمان هستند که ارتباط با محیط بیرون را فراهم می کنند. برای برقراری امنیت بیشتر برای محیط داخلی بر روی پنجره ها حفاظ نصب می شود. انتخاب مدل حفاظ مسئله بسیار مهمی می باشد و نیازمند صرف دقت فراوان است چرا که حفاظ ها هم بر روی زیبایی نمای ساختمان اثر گذاشته و هم بر نورگیری فضای داخلی ساختمان اثر خواهند گذاشت
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1018
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
عمدتا طرح های مدرن قرینه طراحی می شوند. قرینگی اصلی ترین عامل ایجاد یکنواختی در طرح است. در این مدل حفاظ مدرن خبری از قرینگی و یکنواختی نیست و قرینگی جای خود را به طرحی متنوع داده است. فرم شکل گرفتن خطوط افقی در کنار یکدیگر نمادی از تکامل و پیشرفت می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1019
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
سبک مدرن سبکی است که از قرن 20 پایه گذاری شد. در این سبک جنبه های عملکردی مهم تر از جنبه های زیبایی شناختی است. گاه در طراحی ساختمان ترکیب ساده ای از بتن و عناصر فلزی نمای یک ساختمان را تشکیل میدهد. در طراحی عناصر فلزی همانند درب و حفاظ پنجره نیز گاها ریتم ساده ای از پروفیل های فلزی کلیت طرح را شکل میدهد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1020
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
در برخی از طرح های معماری برای تامین نورگیری بیشتر فاصله پنجره از زمین کاهش میابد و پنجره های ساختمان اصطلاحا سرتاسری طراحی میشود. این پنجره ها از نظر زیبایی برای کاربران ساختمان معمولا جذاب تر است. همچنین نورگیری بیشتر فضای داخلی باعث محبوبیت این پنجره ها شده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1014
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
جزئیات و‌ طرح های حفاظ های پنجره خود می تواند عنصری مهم و چشمگیر در طراحی نماهای امروزی محسوب شود. پنجره ها ارتباط انسان با محیط خارجی را فراهم میکنند. در ساختمان های امروزی که استفاده از حیاط کم کم به فراموشی سپرده شده است تنها ارتباط با فضای بیرون دریچه ای از ساختمان به نام پنجره است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1015
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه در طراحی اجزای ساختمان، تمامی طرح ها گرایش به سمت مینیمالیستی پیدا کرده اند. استفاده از عناصر با کارکرد حداکثری در ترکیبی ساده و بی پیرایش اصول شکل گیری حفاظ های مدرن می باشد. این عناصر گاهی در ساده ترین ترکیب و گاه شکل های پیچیده تری به خود می گیرد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1016
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
ظرافت اولین ویژگی این حفاظ است که در ذهن نقش میبندد. سادگی و ظرافت دو عامل مهم است که سبک معماری و هنری مینیمالیسم را در ذهن تداعی میکند. در این سبک تمامی اجزا و احجام و اشکال در ساده ترین حالت ممکن طراحی می شود ایده اصلی طراح در این حفاظ تکرار ریتمیک چهارسوهای فلزی بوده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1013
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه تاثیر چشم گیر جزئیات در زیبایی  ساختمان بر کسی پوشیده نیست جزئیات از جمله حفاظ ها و نرده ها میتواند به نمای ساختمان روح تازه ای ببخشد انتخاب جزئیات کارآمد که در عین حال از لحاظ ظاهری نیز مطلوب باشند دغدغه ی اصلی کارفرمایان و معماران می باشد حفاظ های مدرن با طرح های کاملا به روز‌، کارآمد و متنوع انتخاب این جزئیات را آسان تر نموده است
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1008
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
در طراحی حفاظ های پنجره مدرن توجه همزمان به دو فاکتور عملکرد و‌ فرم بسیار حائز اهمیت می باشد. حفاظی که در تصویر مشاهده می کنید از جمله حفاظ هایی است که در عین عملکرد بسیار مطلوب، از لحاظ ویژگی های ظاهری هم  زیبایی خاصی دارد شاکله اصلی این حفاظ، از تکرار پروفیل هایی به ابعاد 20×10 به صورت افقی و با ریتم کاملا یکنواخت شکل گرفته است. ترکیب این پروفیل ها با طرح های مربعی شکل، طرح این حفاظ را از یکنواختی خارج کرده است و بر جذابیت بصری آن افزوده است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1009
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 40 کیلوگرم
عموما حفاظ های ساختمان جز عناصری تلقی می شوند که عملکردی می باشند. تامین حداکثر امنیت و ایمنی از مهمترین وظایف حفاظ ها می باشند. این امر در برخی از فضا ها همچون طبقات اول ساختمان بیشتر اهمیت پیدا می کند. با توجه به الحاق این عناصر به نمای ساختمان، انتخاب درست طرح حفاظ در هماهنگی کامل با سایر اجزای نما اهمیت بسیار بالایی دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1010
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
در طرح های مدرن نشانی از جزئیات پیچیده، اشکال گیاهی و ... به چشم نمی خورد. این جزئیات جای خود را به پروفیل های متقاطع که گاهی در ساده ترین حالت ممکن در کنار یکدیگر قرار می گیرند، می دهند. حفاظ های شبکه ای یکی از طرح های ابتدایی حفاظ های مدرن می باشد که هنوز طرفدارهای زیادی را دارد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1011
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 20 کیلوگرم
گاه در طراحی نمای ساختمان حفاظ های پنجره تبدیل به اصلی ترین عنصر نمای ساختمان میشوند و به تبع آن شکل و فرم و رنگ حفاظ از اهمیت بسیار بالای برخوردار می گردد. حفاظ های مدرن و ساده به خوبی با انواع نمای مدرن و مینیمال و آجری هماهنگ می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1012
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 22 کیلوگرم
از نظر فنی و اجرایی حفاظ های مدرن به علت سهولت ساخت، هزینه کمتر در مقایسه با سایر مدل ها و عدم نیاز به دستگاه های پیچیده براي ساخت عموما جزو گزینه های پرطرفدار تلقی می شوند. از نظر ظاهری اصول شکل گیری حفاظ های مدرن عموما ترکیب پروفیل های متقاطع افقی و عمودی می باشد فواصل منظم، ریتم های تکرار شونده و ترکیب بندی های اصولی از ویژگی های بصری این حفاظها می باشد
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1005
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
عملکرد مطلوب، تامین حداکثری امنیت فضای داخل سهولت ساخت و اجرا، طرح های زیبا، از جمله دلایلی است که امروزه حفاظ های مدرن به عنوان یک گزینه پر طرفدار شناخته می شود. شالوده ی کلی طرح این حفاظ ترکیب زیبای پروفیل های افقی و عمودی و ایجاد شبکه های منظم می باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1006
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 40 کیلوگرم
زیبایی بصری و طرح جدید و کارآمد از نکاتی است که در انتخاب جزئیات به شدت اهمیت دارد. از جمله ویژگی های مثبت در طراحی حفاظ های مدرن، بکارگیری طرح های ساده‌ می باشد که منجر به سهولت ساخت و رنگ آمیزی و همچنین پایین آمدن هزینه های ساخت و اجرا می شود.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1007
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 28 کیلوگرم
در طراحی نما علاوه بر نقش مهمی که نوع پنجره، ابعاد بازشوها، مصالح مصرفی دارد، نمیتوان از تاثیر چشم گیر جزئیات الحاقی همچون حفاظ های پنجره، نرده های بالکن و درب ها چشم پوشی کرد. هر یک از این عناصر می توانند به تنهایی نقطه قوت طراحی نما محسوب شوند و سیمای کلی نمای ساختمان را دستخوش تغییرات محسوسی کنند.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1004
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 24 کیلوگرم
امروزه زیبایی ظاهری در عین عملکرد مطلوب، در انتخاب حفاظ ها تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل یکی از پر مخاطب ترین نوع حفاظ ها، حفاظ های مدرن می باشد. عموما طرح های این حفاظ ها با الگوهای ثابت هندسی و ریتم های یکنواخت شکل می گیرد. در این حفاظ ها نشانی از طرح های شلوغ و اشکال پیچیده به چشم نمی خورد. میتوان گفت طرح اکثر حفاظ های مدرن در ساده ترین حالت ممکن شکل می گیرد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1001
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 23 کیلوگرم
طراحی حفاظ پنجره همچون اثری هنری در دست طراح است.در خلق این اثر هنری ابزار های طراحی در دست طراح عمدتا خطوط عمودی و افقی است.طراح میکوشد که با این ابزار های ساده زیباترین اثر را خلق کند.در حفاظ های مدرن که جزییات پیچیده و سفارشی وجود ندارد کار طراحی دشوار تر است.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1002
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 25 کیلوگرم
طرح های بسیار متنوع حفاظ ها و نرده های مدرن، انتخاب افراد با سلایق گوناگون را سهولت می بخشد. تمامی این حفاظ ها از ترکیب بندی هندسی پروفیل های فلزی در ابعاد مختلف و میلگرد های فلزی شکل می گیرد. حفاظ های مدرن همواره در میان انواع حفاظ ها جزو پر طرفدارترين ها مى باشد.
حفاظ پنجره و بالکن مدرن کد M1003
طول : 100 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر وزن : 26 کیلوگرم
تامین امنیت فضای داخل، مهم ترین ‌وظیفه ی یک حفاظ است که در ذهن نقش بسته است. در کنار تامین امنیت گاهی این حفاظ ها خود میتوان به عنوان عناصری دکوراتیو  ویژگی های بصری نمای ساختمان را بهبود ببخشد. در حفاظ های مدرن کمتر شاهد بازی های فرمی هستیم و عموما در این دسته از حفاظ های پنجره عملکرد نقش پر رنگ تری در مقایسه با فرم دارد.
نیاز به مشاوره و یا راهنمایی در رابطه با محصولات صنایع فلزی کاوه دارید ؟

جهت تماس با تیم پشتیبانی مشتریان ، یکی از راه های ارتباطی زیر را انتخاب نمایید

آدرس : تهران، عباس آباد، خیابان قائم مقام، پلاک 186، واحد 39

تلفن تماس : 021284270

موبایل : 09107500538

فکس : 02128427065

ایمیل : info@kmi.ir

صنایع فلزی کاوه را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اطلاع از محصولات جدید و شگفت انگیز و اطلاع از آخرین اخبار صنایع فلزی کاوه از طریق شبکه های اجتماعی